Programy unijne

 

Informujemy, iż zakończono realizacje projektu: ”Szansa dla aktywnych” (01.04.2011-31.03.2013).

Celem głównym  projektu było wyposażenie 128 osób mieszkających lub pracujących w powiecie bełchatowskim w kompetencje niezbędne do zwiększenia adaptacyjności i dostosowania kwalifikacji do lokalnego rynku pracy przez okres 24 miesięcy.

Wsparciem w ramach zrealizowanego  projektu objęło 128 mieszkających lub pracujących w powiecie bełchatowskim.

W ramach projektu realizowane było 7  modułów:

 

  1. Kurs prawa jazdy kat. C
  2. Kurs prawa jazdy kat. CE
  3. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
  4. Kurs instruktora nauki jazdy
  5. Kurs magazyniera wraz z  obsługą  wózków jezdniowych i HACCAP
  6. Kurs operatora wózków jezdniowych
  7. Kurs na uprawnienia elektroenergetyczne.

 

Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie i pozyskali nowe umiejętności praktyczne zwiększające adaptacyjność na rynku pracy.

Na zakończenie udziału w projekcie beneficjenci ostateczni otrzymali stosowne zaświadczenie i certyfikaty.

 

 

Projekt ” Szansa dla aktywnych”

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU „Szansa dla aktywnych”

 

§1

 

Informacja o projekcie

 

1. Projekt pt. „Szansa dla aktywnych” realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego „Labora” Sp. z o.o. z siedziba w Bełchatowie w ramach Działania 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 – „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiat bełchatowski.

3. Projekt realizowany jest od 01.04.2011 r. do 31.03.2013 r.

4. Biuro projektu znajduje się w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 5

5. Wszystkie działania przewidziane w projekcie są bezpłatne

 

§2

 

Cel projektu

Projekt ma na celu podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 128 pracujących osób dorosłych z terenu powiatu bełchatowskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

 

§3

 

Beneficjenci projektu

W projekcie może wziąć  udział osoba spełniająca następujące warunki:

• wykonuje prace na podstawie umowy o prace, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

• pracuje na terenie pow. Bełchatowskiego lub jest zameldowana na terenie pow. bełchatowskiego,

• ukończyła 18 rok życia

• z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.

Zakłada się udział w projekcie 60% osób z wyksztalceniem maksymalnie średnim.

Pierwszeństwo w udziale w projekcie maja kobiety

 

§4

 

Rekrutacja do projektu.

1. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie dwukrotnie w terminach: I edycja 01.04.2011 – 31.05.2011r. II edycja 01.03.2012 – 30.04.2012r. i prowadzona będzie do momentu pozytywnego zakwalifikowania 128 uczestników/czek

2. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie przyjmowane będą osobiście w biurze projektu w Bełchatowie przy ul  Czaplinieckiej  5.

3. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą w wersji papierowej w biurze projektu przy ul. Czaplinieckiej 5 w Bełchatowie lub do pobrania na stronie www.labora.com.pl.

4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone data i podpisem potencjalnego uczestnika projektu wraz z niezbędnymi załącznikami.

5. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu listy uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.

 

§5

 

Warunki przyjęcia

 

1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie do biura projektu osobiście

2. W ciągu 7 dni od daty złożenia formularza należy dostarczyć kopie; dokumentu potwierdzającego zatrudnienie.

 

§6

 

Kwalifikacja uczestników szkoleń

 

1. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria:

1. kryteria formalne:

a. złożenie w biurze projektu wymaganych dokumentów w określonym terminie,

b. poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

c. spełnienie kryteriów wymienionych w § 3 i 4 niniejszego regulaminu;

2. pozytywny wynik odpowiednich badan lekarskich

2. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą informowane o tym fakcie telefonicznie i zapraszane do podpisania umowy.

3. Nazwiska osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. „Szansa dla aktywnych”

 

§1

 

Postanowienia Ogólne

1. Projekt pt. „Szansa dla aktywnych” realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego „Labora” Sp. z o.o. z siedziba w Bełchatowie na terenie powiatu bełchatowskiego w ramach Działania 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 – „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiat bełchatowski.

3. Projekt jest adresowany do osób:

• wykonujących prace; na podstawie umowy o prace;, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o prace;, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

• pracujących na terenie pow. bełchatowskiego lub jest zameldowana na terenie pow. bełchatowskiego,

• które ukończyły 18 rok życia

• które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Zakłada się udział w projekcie 60% osób z wyksztalceniem maksymalnie średnim. Pierwszeństwo w udziale w projekcie maja kobiety.

 

4. Projekt realizowany jest od 01.04.2011 r. do 31.03.2013 r.

5. Wszystkie działania przewidziane w projekcie są bezpłatne.

 

§2

 

Prawa i obowiązki Uczestników

 

Uczestnicy/czki maja obowiązek:

• przekazania realizatorowi projektu niezbędnych danych osobowych, koniecznych do wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego realizatora względem Instytucji Pośredniczącej

• wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu,

• podpisać deklaracje uczestnictwa w Projekcie

• wziąć udział w badaniu przed i po ukończeniu określonego działania przeprowadzonym przez organizatorów (pre-test i post-test),

• uczestnictwa w działaniach, do których został zakwalifikowany.

 

1. Każdy Uczestnik/czka ma prawo do:

• udziału w projekcie z godnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,

• korzystania z bezpłatnego poczęstunku w szkoleń,

• zgłaszania uwag dotyczących przewidzianych działań w ramach projektu.

 

2. Realizator wymaga od Uczestników/czek punktualności, aktywnego uczestnictwa w przewidzianych działaniach i   właściwego  zachowania.

 

§3

 

Działania przewidziane w projekcie

 

Uczestnicy/czki zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do uczestnictwa w jednym ze szkoleń/kursów:

1. Prawo jazdy kat. C

2. Prawo jazdy kat. CE

3. kwalifikacji wstępnej

4. Instruktor nauki jazdy kat B.

5. Magazynier wraz z  obsługą wózków  widłowych i HACCAP

6. Operator wózków widłowych

7. Uprawnienia elektroenergetyczne E do 1 KV

Jeden Uczestnik/czka może odbyć tylko jedno szkolenie lub kurs.

 

§4

 

Postanowienia końcowe

 

1. Realizator Projektu zobowiązuje się do rzetelności w organizacji działań i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad realizacja projektu.

2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć o ustalonej liczbie godzin.

3. Powyższy regulamin udziału w Projekcie obowiązuje od dnia 01.04.2011 roku.

POBIERZ PONIZSZE DOKUMENTY. WYDRUKUJ I DOSTARCZ DO NASZEGO BIURA

 

Pobierz zaswiadczenie.

 

Pobierz formularz.

 

Wyczerpujących informacji można uzyskać w biurze OKZiJ „Labora”

ul. Czapliniecka 5

97-400 Bełchatów

tel. 44 6322248

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bełchatów 01.04.2011

OKZiJ ” Labora „ zwraca sie z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

1. Opracowanie i wykonanie graficzne materiałów promocyjnych

Ulotka A4- papier kredowy-500 szt

Plakat A3 – papier kredowy – 100szt

Tabliczki informacyjne – 4 szt

Tablice przydrożne – 4 szt

Długopisy z logo -128 szt

Bruliony z logo -128 szt

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie OKZiJ „Labora”

97 -400 Bełchatów

lub przesłać faksem nr 44 632-22-48 do dnia 08.04.2011 do godz. 12.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.04.2011 godzina 12.05 w pokoju nr 2a

Termin realizacji zamówienia : od dnia zawarcia umowy poz. 1-5 do dnia 26.04.2011 ; pozycja 6-7 od dnia zawarcia umowy do dnia 30.05.2011

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bełchatów 21.04.2011

 

Zakup laptopa na potrzeby projektu „Szansa dla aktywnych”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup laptopa Sony VPCEB4S1E/WI I3-380/4GB/500/5650/W7

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie OKZiJ „Labora”

97 -400 Bełchatów

Ul .Czapliniecka 5

 

lub przesłać faksem nr 44 632 22 48 do dnia 29.04.2011 godz.12.00

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.04.201 o godz.12.05 w pok.nr 2a

 

Termin realizacji zamówienia : od dnia zawarcia umowy do dnia 09.05.2011

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bełchatów 21.04.2011

Zakup programu OFFICE 2010-PC biuro na potrzeby projektu „Szansa dla aktywnych”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup programu OFFICE-2010 PC biuro na potrzeby projektu „Szansa dla aktywnych”

 

Miejsce i termin  składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie OKZiJ „Labora”

97 -400 Bełchatów

ul. Czapliniecka 5

lub przesłać faksem nr 44 632 22 48 do dnia 29.04.2011 godz.12.00

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.04.201 o godz.12.05 w pok.nr 2a

 

Termin realizacji zamówienia : od dnia zawarcia umowy do dnia 09.05.2011

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bełchatów 17.05.2011

 

1.Zakup tablicy multimedialnej na potrzeby realizacji projektu: ”Szansa dla aktywnych”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Tablica multimedialna wraz z oprogramowaniem

W cenę należy wliczyć transport do Zamawiającego

 

Termin realizacji zamówienia : od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2011

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie  OKZiJ  „Labora”

97 -400 Bełchatów

Ul .Czapliniecka 5

 

lub przesłać faksem nr 44 632 22 48 do dnia 23.05.2011 godz.12.00

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.05.201 o godz.12.05 w pok.nr 2a

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

OKZiJ ” Labora „ zwraca sie; z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

zakup szafy – dającej możliwość szczególnego zapewnienia ochrony danych osobowych – na dokumentację projektu „Szansa dla aktywnych”

W cenę należy wliczyć transport do siedziby zamawiającego.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2011

Ofertę należy złożyć w sekretariacie OKZiJ „Labora”

97 -400 Bełchatów

lub przesłać faksem nr 44 632-22-48 do dnia 23.05.2011 godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi 23.05.2011 o godz.12.05 w pok. 2a.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

OKZiJ „Labora” zwraca sie; z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia :

Zakup 9 monitorów na potrzeby realizacji projektu: ”Szansa dla aktywnych”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

a)podświetlenie matrycy LED

b)przekątna ekranu 19 cale

c) nominalna rozdzielczość 1280 x 1024

d)czas reakcji 5 ms

e)kat widzenia w pionie 160 stopni

f)kat widzenia w poziomie 179 stopni

g)gniazdo D- sub 1 szt

h)pobór mocy wl /wyl 25/0,2 W

 

W cenę należy wliczyć transport do Zamawiającego

 

Termin realizacji zamówienia :od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2011

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie  OKZiJ „Labora”

97 -400 Bełchatów

ul. Czapliniecka 5

lub przesłać faksem nr 44 632 22 48 do dnia 23.05.2011 godz.12.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.05.201 o godz.12.05 w pok.nr 2a

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Bełchatów 25.05.2011

 

OKZiJ ” Labora „ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostarczenie 32 obiadów w dniach/8szt dziennie/

07.06.2011 –godz.17.00

10.06.2011 – godz.17.00

14.06.2011- godz.17.00

16.06.2011- godz.17.00

 

W cenę należy wliczyć transport do siedziby zamawiającego.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie OKZiJ „Labora”

97 -400 Bełchatów

lub przesłać faksem nr 44 632-22-48 do dnia 03.06.2011 do godz. 15.00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Bełchatów 27.07.2011

 

OKZiJ ” Labora „ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostarczenie 32 obiadów w dniach/8szt dziennie/

02.08.2011 –godz.18.00

05.08.2011 – godz.18.00

09.08.2011- godz.18.00

10.08.2011- godz.18.00

 

W cenę należy wliczyć transport do siedziby zamawiającego.

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie OKZiJ „Labora”

97 – 400 Bełchatów

lub przesłać faksem nr 44 632-22-48 do dnia 01.08.2011

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Bełchatów 12.08.2011

 

OKZiJ ” Labora „ zwraca się; z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej/przewóz rzeczy/ wraz z egzaminem – dla 8 osób- uczestników projektu „Szansa dla aktywnych” w terminie wrzesień –październik 2011.

W cenę należy wliczyć również cenę obiadu i serwisu kawowego/kawa, herbata, susz konferencyjny /.

Zajęcia muszą odbywać się na terenie Bełchatowa w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku.

Kryterium wyboru: najniższa cena

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie OKZiJ „Labora”

ul. Czapliniecka 97 -400 Bełchatów

 

lub przesłać faksem nr 44 632-22-48 bądź mailem  labora@labora.com.pl do dnia 26.08.2011 godz.12.00

 

Bełchatów ,dnia 19.08.2011

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zorganizowanie szkolenia: „Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej”

 

OKZiJ ”Labora” informuje, że w prowadzonym postepowaniu dotyczącym wyboru oferty na przeprowadzenie szkolenia w zakresie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez :

 

Norbert-Adr Norbert Świderek

ul. Juranda 20a

97 – 400 Bełchatów

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym złożono następujące oferty:

1)OSK Janusz Materek ul. POW 46 98-200 Sieradz

2)ODZ Stanisław Paterek ul. Krotoszyńska 30 63-720 Koźmin Wielkopolski

3)Norbert-Adr Norbert Świderek ul. Juranda 20a 97 -400 Bełchatów

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Bełchatów 22.08.2011

 

OKZiJ  „Labora” zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostarczenie 216 obiadów w terminie 01.09.2011-07.10.2011 o godzinie 18.00 według ustalonego harmonogramu po wybraniu oferty

 

W cenę należy wliczyć transport do siedziby zamawiającego.

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie OKZiJ „Labora”

97 -400 Bełchatów

lub przesłać faksem nr 44 632-22-48 do dnia 31.08.2011 do godz. 12.00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Bełchatów 26.09.2011

 

OKZiJ „Labora” zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostarczenie 192 obiadów przez 24 dni dla 8 osób dziennie o godz. 18.00

 

Obiady będą dostarczane od dnia 04.10.2011 do dnia 21.11.2011

 

W cenę należy wliczyć transport do siedziby zamawiającego.

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie OKZiJ „Labora”

97 -400 Bełchatów

lub przesłać faksem nr 44 632-22-48 do dnia 03.10.2011 do godz. 15.00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Bełchatów 28.11.2011

 

OKZiJ „Labora” zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostarczenie do siedziby firmy 72 obiadów przez 9 dni szkoleniowych –jednorazowo 8 szt na potrzeby projektu „Szansa dla aktywnych” –Kurs obsługi wózków widłowych

 

Obiady będą dostarczane w dniach 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 27, 29.12.2011 godz18.00.

 

Wraz z oferta należy przedstawić specyfikację wydawanych obiadów.

 

Obiady należy dostarczyć w jednorazowych termoopakowaniach

 

Kryterium wyboru: najniższa cena

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie OKZiJ „Labora”

97 -400 Bełchatów

lub przesłać faksem nr 44 632-22-48 do dnia 06.12.2011 do godz. 15.00

 

lub mailem  labora@labora.com.pl.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Bełchatów, dnia 03.01.2012

 

OKZiJ „Labora” zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostarczenie do siedziby firmy 64 obiadów przez 8 dni szkoleniowych –jednorazowo 8 szt na potrzeby projektu „Szansa dla aktywnych” – Moduł: „Kurs na uprawnienia elektroenergetyczne”

 

Obiady należy dostarczyć w dniach: 20, 23, 24, 27, 30, 31.01.2012 oraz 03,06.02.2012 godz.18.00

 

Wraz z oferta należy przedstawić specyfikację wydawanych obiadów.

 

Obiady należy dostarczyć w jednorazowych termoopakowaniach

 

Kryterium wyboru: najniższa cena

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie OKZiJ „Labora”

ul. Czapliniecka 5

97 -400 Bełchatów

lub przesłać faksem nr 44 632-22-48 do dnia 18.01.2012 godz.15.00

 

lub mailem  labora@labora.com.pl.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Bełchatów, dnia 07.05.2012

 

OKZiJ ” Labora „ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie:

Zadanie 1. 40 godzin wykładów w zakresie prawa jazdy kat. C w okresie maj i wrzesień 2012

Zadanie 2. 480 godzin jazd indywidualnych w zakresie kat. C

realizowanym w ramach projektu „Szansa dla aktywnych”- moduł: Prawo jazdy kat. C.

 

Miejscem realizacji zamówienia w punkcie 1 jest siedziba firmy natomiast w punkcie 2- jazdy w obrębie Bełchatowa i Piotrkowa Tryb przygotowujące do przystąpienia do egzaminu państwowego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.

 

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wykonanie tylko części zadań wynikających z przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę można przesłać w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na adres mailowy  labora@labora.com.pl lub poczta lub faksem lub złożyć osobiście.

 

 

 

Ofertę należy dostarczyć do dnia 22.05.2012 godz.12.00 w sekretariacie OKZiJ „Labora” 97 -400 Bełchatów ul. Czapliniecka 5

 

Kryterium wyboru: najniższa cena

 

Ocena zostanie dokonana przez Komisję  w skład której wchodzić będą przedstawiciele realizatora projektu Ocena dokonana przez Komisje ma charakter ostateczny.

 

Pobierz załącznik nr 1-instruktor na kat. C

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Bełchatów, dnia 07.05.2012

 

OKZiJ „Labora” zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie:

 

Zadanie 1. 40 godzin wykładów w zakresie kat. CE w okresie lipiec i październik 2012

Zadanie 2. 400 godzin jazd indywidualnych w zakresie kat. CE

realizowanym w ramach projektu „Szansa dla aktywnych” – moduł: Prawo jazdy kat. CE

 

Miejscem realizacji zamówienia w zadaniu 1 jest siedziba firmy natomiast w zadaniu 2 są jazdy w obrębie Bełchatowa i Piotrkowa Tryb przygotowujące do przystąpienia do egzaminu państwowego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.

 

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wykonanie tylko części zadań wynikających z przedmiotu zamówienia.

 

Ofertę można przesłać w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na adres mailowy  labora@labora.com.pl lub poczta lub faksem lub złożyć osobiście.

 

 

Ofertę należy dostarczyć do dnia 22.05.2012 godz.12.00 w sekretariacie OKZiJ „Labora” 97 -400 Bełchatów ul. Czapliniecka 5

 

Kryterium wyboru: najniższa cena

 

Ocena zostanie dokonana przez Komisje w skład której wchodzić będą przedstawiciele realizatora projektu. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.

 

Pobierz załącznik na instruktor CE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Bełchatów, dnia 08.05.2012

 

OKZiJ ” Labora „ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostarczenie do siedziby firmy 32 obiadów przez 4 dni szkoleniowe –jednorazowo 8 szt na potrzeby projektu „Szansa dla aktywnych” – Moduł: Kurs prawa jazdy kat.C.

 

Obiady należy dostarczyć w dniach:23,24,25,28.05.2012 godz18.00 do siedziby firmy.

 

Wraz z oferta należy przedstawić specyfikację wydawanych obiadów.

 

Obiady należy dostarczyć w jednorazowych termoopakowaniach

 

Kryterium wyboru: najniższa cena

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie OKZiJ „Labora”

ul. Czapliniecka 5

97 -400 Bełchatów

lub przesłać faksem nr 44 632-22-48 do dnia 22.05.2012 godz.15.00

lub mailem  labora@labora.com.pl.

 

Otwarcie ofert 22.05.2012 godz.15.30 w siedzibie firmy p.2a

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Bełchatów, dnia 14.05.2012

 

OKZiJ „Labora” zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

4400 litrów paliwa ON w okresie maj 2012- październik 2012 w systemie sprzedaży bezgotówkowej.

 

Miejscem realizacji dostaw sa stacje paliw położone w obrębie administracyjnym Powiatu Bełchatowskiego.

 

Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 21 dniowym terminem płatności od dnia wystawienia faktury.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.

 

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

 

Ofertę można przesłać w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na adres mailowy  labora@labora.com.pl lub poczta lub faksem lub złożyć osobiście

 

Ofertę należy dostarczyć do dnia 28.05.2012 godz.12.00 w sekretariacie OKZiJ ”Labora” 97 -400 Bełchatów ul. Czapliniecka 5

 

Kryterium wyboru: najniższa cena

 

Ocena zostanie dokonana przez Komisję w skład której wchodzić będą przedstawiciele realizatora projektu. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.

 

Pobierz załącznik nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Bełchatów, dnia 13.06.2012

 

OKZiJ ” Labora „ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Dostarczenie do siedziby firmy 32 obiadów przez 4 dni szkoleniowe –jednorazowo 8 szt na potrzeby projektu „Szansa dla aktywnych” – Moduł: Kurs prawa jazdy kat. CE wg podanego przez zamawiającego harmonogramu dostaw w miesiącu lipcu 2012.

2. Dostarczenie do siedziby firmy 192 obiadów przez 24 dni szkoleniowe –jednorazowo 8 szt na potrzeby projektu „Szansa dla aktywnych” – Moduł: „Kurs instruktora nauki jazdy” wg podanego przez zamawiającego harmonogramu dostaw w miesiącu lipiec – sierpień 2012

Wraz z oferta należy przedstawić specyfikację wydawanych obiadów.

 

Obiady należy dostarczyć w jednorazowych termoopakowaniach.

 

Kryterium wyboru: najniższa cena.

 

Oferty należy złożyć do dnia 28.06.2012 godz.15.00 w sekretariacie OKZiJ ”Labora” 97 -400 Bełchatów ul. Czapliniecka 5 , przesłać faksem na numer 44 632 22 48 lub mailem  labora@labora.com.pl.

 

Otwarcie ofert 28.06.2012 godz.15.30 w siedzibie firmy p.2a

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Bełchatów, dnia 09.07.2012

 

OKZiJ ” Labora „ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej /przewóz rzeczy/ wraz z egzaminem –dla 8 osób- uczestników projektu „Szansa dla aktywnych” w terminie sierpień –wrzesień 2012.

 

W cenę należy wliczyć również cenę obiadu i serwisu kawowego /kawa, herbata, susz konferencyjny/.

 

Zajęcia musza odbywać się na terenie Bełchatowa w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku.

 

Kryterium wyboru: najniższa cena.

 

Oferty należy złożyć do dnia 23.07.2012 godz.15.00 w sekretariacie OKZiJ ”Labora” 97 -400 Bełchatów ul. Czapliniecka 5 przesłać faksem na numer 44 632 22 48 lub mailem  labora@labora.com.pl.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Bełchatów, dnia 30.07.2012

 

OKZiJ ” Labora „ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Dostarczenie do siedziby firmy 192 obiadów przez 24 dni szkoleniowe –jednorazowo 8 szt na potrzeby projektu „Szansa dla aktywnych” – Moduł: „Magazynier wraz z obsługą wózków jezdniowych i HACCAP” wg podanego przez zamawiającego harmonogramu dostaw w miesiącu sierpniu i wrześniu 2012.

 

Wraz z oferta należy przedstawić specyfikacje wydawanych obiadów.

Obiady należy dostarczyć w jednorazowych termoopakowaniach.

 

Kryterium wyboru: najniższa cena.

 

Oferty należy złożyć do dnia 13.08.2012 godz.15.00 w sekretariacie OKZiJ ”Labora” 97 -400 Bełchatów ul. Czapliniecka 5, przesłać faksem na numer 44 632 22 48 lub mailem  labora@labora.com.pl.

 

Otwarcie ofert 13.08.2012 godz.15.30 w siedzibie firmy p.2a

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Bełchatów, dnia 17.10.2012

 

OKZiJ ” Labora „ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Dostarczenie do siedziby firmy 32 obiadów przez 4 dni szkoleniowe –jednorazowo 8 szt na potrzeby projektu „Szansa dla aktywnych” – Moduł: „Kurs prawa jazdy kat CE w dniach 05,06,07,08.11.2012 o godzinie 18.00

Wraz z oferta należy przedstawić specyfikacje wydawanych obiadów.

Obiady należy dostarczyć w jednorazowych termoopakowaniach.

 

Kryterium wyboru: najniższa cena.

 

Oferty należy złożyć do dnia 31.10.2012 godz.15.00 w sekretariacie OKZiJ ”Labora” 97 -400 Bełchatów ul. Czapliniecka 5 , przesłać faksem na numer 44 632 22 48 lub mailem  labora@labora.com.pl.

 

Otwarcie ofert 31.10.2012 godz.15.30 w siedzibie firmy p.2a

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Bełchatów, dnia 04.01.2013

 

OKZiJ ”Labora” zwraca sie z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostarczenie do siedziby firmy 64 obiadów przez 8 dni szkoleniowych –jednorazowo 8 szt na potrzeby projektu „Szansa dla aktywnych” – Moduł: Kurs na uprawnienia elektroenergetyczne – edycja 2.

Obiady należy dostarczyć w dniach: 21.01.13, 23.01.13, 25.01.13, 28.01.13, 30.01.13, 01.02.13, 04.02.13, 06.02.13 o godz.18.00 do siedziby zamawiającego.

 

Wraz z oferta należy przedstawić specyfikacje wydawanych obiadów. Obiady należy dostarczyć w jednorazowych termoopakowaniach

 

Kryterium wyboru: najniższa cena

 

Oferty należy złożyć do dnia 18.01.2013r. godz.15.00 w sekretariacie OKZiJ ”Labora” 97 -400 Bełchatów ul. Czapliniecka 5 , przesłać faksem na numer 44 632 22 48 lub mailem  labora@labora.com.pl. Otwarcie ofert nastąpi 18.01.2013r. o godz.15.30,w siedzibie firmy p.2a

 

 

Harmonogram

 

Pobierz harmonogram „Kurs prawa jazdy kat.C

 

Pobierz harmonogram „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i HACCAP

 

Pobierz harmonogram zajęć na kursie: „Kurs w zakresie kierowcy wózka jezdniowego

 

Pobierz harmonogram zajęć na kursie w zakresie : ” Kurs na uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV”

 

Pobierz harmonogram : ”Kurs prawa jazdy  kat C+E

 

Pobierz harmonogram „Kurs instruktora nauki jazdy” druga edycja

 

Pobierz harmonogram: ”Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej cześć podstawowa dla prawa jazdy wszystkich kategorii

 

Pobierz harmonogram: „Kurs instruktora nauki jazdy” druga edycja

 

Pobierz harmonogram: ”Kurs prawa jazdy kat C” edycja 3

 

Pobierz harmonogram: ”Kurs prawa jazdy kat C+E

 

Pobierz harmonogram: ”Kurs obsługi wózków jezdniowych” edycja 2

 

Pobierz harmonogram „Kurs na uprawnienia elektroenergetyczne”_edycja 2